Regulamin

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni
Goślińska 56, 62-095 Rakownia
(koło Murowanej Gośliny pod Poznaniem)

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu
Koordynator projektu: Maciej Gramacki (Rakownia)
Sędzia główny, budowa tras: Paweł Zieliński

2. CEL IMPREZY

 • Propagowanie rekreacji poprzez przybliżenie uczestnikom tematyki imprez na orientację jako aktywności dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów
 • Zaznajomienie uczestników z podstawami topografii i orientacji w terenie
 • Organizacja zawodów na orientację i wyłonienie najlepszych uczestników w danych kategoriach
 • Promocja Rakowni i działań Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni
 • Integracja mieszkańców i wzrost ich identyfikacji z miejscowością oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Rakowni

3. MIEJSCE

BIURO ZAWODÓW: Rakownia, ul Sowia, boisko

TEREN ZAWODÓW: tereny leśne głównie na południe i wschód od w/w boiska

WIECZORNA IMPREZA INTEGRACYJNA: „Pożegnanie Lata” od godz. 17:00 w sobotę wraz z zabawą integracyjną na boisku ul. Sowia w Rakowni (pod lasem)

NOCLEGI: Świetlica Wiejska ul. Dolna 2 w Rakowni oraz boisko ul. Sowia w Rakowni – miejsce na rozbicie własnego namiotu

4. PROGRAM

Piątek 25. sierpnia

16:00   Otwarcie parkingu, otwarcie biura zawodów

17:30   Odprawa

18:00   Start pierwszego zawodnika

20:00   ognisko integracyjne zawodników, nocleg uczestników w świetlicy w warunkach turystycznych, we własnych namiotach na boisku, lub we własnym zakresie w okolicznych obiektach noclegowych

 

Sobota 26. sierpnia

09:30   Otwarcie parkingu, otwarcie biura zawodów

11:00    Zamknięcie list startowych, zakończenie spraw formalnych

11:30   Oficjalne rozpoczęcie i powitanie uczestników, odprawa techniczna i szkolenie dotyczące posługiwania się specjalną mapą do imprez na orientację, na czas zawodów czynny „kącik” zabaw dla dzieci – opieka animatora

12:00   Start (00:00)

Ok. 13:00 Meta pierwszych zawodników, na mecie ciepły posiłek dla zawodników

Ok. 15:00 Ogłoszenie wyników zawodów rozdanie pucharów zwycięzcom tras, rozdanie nagród

17:00   Impreza integracyjna „Pożegnanie Lata” dla uczestników zawodów oraz mieszkańców: zabawa przy muzyce, konkurencje integracyjne, ognisko

21:30   Start biegu nocnego (bieg dodatkowy – towarzyski)

24:00   Zakończenie zabawy, zakończenie biegu nocnego

 

Nocleg uczestników w świetlicy w warunkach turystycznych, we własnych namiotach na boisku, lub we własnym zakresie w okolicznych obiektach noclegowych.

 

5. KATEGORIE

Kategorie OPEN:

 • „Dziecięca” – oznaczona taśmą na całej długości, przygotowana głównie dla dzieci i rodzin z dziećmi, wg szarfowanej trasy, możliwość startu w grupie – PIĄTEK i SOBOTA po ok. 2,5 km
 • „Rodzinna” – mały poziom trudności, trasa nieszarfowana, możliwość startu w grupie – PIĄTEK ok. 3 km w linii prostej, SOBOTA ok. 4 km
 • „Nordic Walking” – ok. 6 km wg częściowo oznakowanej trasy, możliwość startu w grupie – tylko SOBOTA

 

Kategorie SPORTOWE:

 • Piątek – dystans krótki
 • Sobota – dystans długi
 • K/M: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 40, 45, 50
 • Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń na daną kategorię

 

Bieg SOBOTA NOC

 • jest biegiem dodatkowym, towarzyskim, poza klasyfikacją wielodniową,
 • trasy:
  • krótka 2,5 km (możliwość startu w grupie),
  • średnia 4 km,
  • długa 5,5km.

 

Do klasyfikacji końcowej w zawodach wielodniowych brane pod uwagę będzie bieg PIĄTKOWY i SOBOTNI

Organizator dopuszcza start tylko w piątek lub tylko w sobotę jako start poza klasyfikacją końcową.

 

6. OPŁATY

Koszt uczestnictwa – zależny jest od wyboru i terminu wpłaty!

W kategorii OPEN dla startów grupowych opłata obowiązuje osobno każdego członka zespołu.

Dokonanie przelewu opłaty startowej jest warunkiem koniecznym do wpisania na listę startową.
Start w zawodach wielodniowych

(PIĄTEK I SOBOTA + SOBOTA NOC w pakiecie)

Zawody wielodniowe podlegają klasyfikacji końcowej

Termin I – wpłata do 31 lipca Termin II – wpłata do 23 sierpnia
Dziecko – do 16 lat 25 zł 35 zł
„Dorosły” – 16 lat i powyżej 50 zł 70 zł

 

Start tylko w jednym dniu

(PIĄTEK LUB SOBOTA LUB SOBOTA NOC)

Start tylko w jednym dniu jest startem fakultatywnym – poza klasyfikacją końcową

Termin I – wpłata do 31 lipca Termin II – wpłata do 23 sierpnia
Dziecko – do 16 lat 12 zł 15 zł
„Dorosły” – 16 lat i powyżej 25 zł 35 zł

 

Zniżki:

 • Dzieci poniżej 3 lat i dzieci z Rakowni bez opłat
 • Karta Dużej Rodziny (jakakolwiek) – przy wpłacie w II terminie obowiązuje wpisowe z I terminu
 • Własny chip – opłata startowa umniejszona o 3 złote

Wpisowe należy przesyłać przelewem bankowym na konto:

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni

Goślińska 56

62-095 Rakownia 62-095

nr konta: 06 9044 0001 0020 0210 5141 0001

tytułem: ORIENTACJA NA RAKOWNIĘ, IMIĘ I NAZWISKO

 

7. PRZEBIEG ZAWODÓW

Zawody polegają na pokonaniu trasy z wyznaczonymi punktami kontrolnymi wg przekazanej minutę przed startem mapy (kolejność potwierdzania punktów kontrolnych obowiązkowa). Pobyt na Punktach Kontrolnych będzie potwierdzana za pomocą elektronicznego systemu SportIndent. Na każdym punkcie kontrolnym oznaczonym w terenie biało-pomarańczowym lampionem znajdować się będzie specjalna stacja, do której należy włożyć chip wypożyczony przez organizatora i po zaświeceniu się lampki i usłyszeniu sygnału dźwiękowego można będzie kontynuować bieg do następnego punktu (bardziej szczegółowy opis systemu: http://poznajpoznan.com/podstawy-bno/).

Zawody zostaną rozegrane w kompleksie leśnym na południe i wschód od Rakowni, mapa Rakownia – kreślenie sierpień 2013, aktualizacja sierpień 2016 oraz nowy fragment kreślony w lipcu 2017

 

8. WARUNKI UCZESTNICTWA

Organizator zakłada limit uczestników w liczbie 300 osób, który może być zwiększony.
Organizator ma prawo zaprosić do udziału w zawodach osoby ponad limit uczestników, bez opłat.
Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy (https://goo.gl/forms/roYtHyZMtFgbllEx2) a następnie opłacić wpisowe.
Wpisowe należy wpłacić bez oczekiwania na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i przesłać potwierdzenie przelewu wraz ze zgłoszeniem e-mailem na adres imprezy@rakownia.com – potwierdzeniem będzie pojawienie się nazwiska na liście startowej. W przypadku braku miejsc organizator poinformuje o tym fakcie w „aktualnościach”.
W przypadku nieobecności organizator nie zwraca wpisowego, można wpisowe przekazać innej osobie.

 

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie do dnia 22 sierpnia 2017 r. włącznie (wtorek przed zawodami) o ile limit nie zostanie wcześniej wyczerpany – do tego dnia należy przesłać potwierdzenie wpisowego. Po tym terminie organizator nie gwarantuje miejsc = może nie przyjąć zgłoszenia, a w przypadku jego przyjęcia ma prawo pobrać opłatę w wysokości 150% wpisowego obowiązującego w sierpniu.

 

Istnieje możliwość wystawienia rachunku.

 

Zawodnicy w wieku do 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach

(„ja, niżej podpisany rodzic / opiekun prawny dziecka …… zezwalam na jego udział w imprezie V Orientacja na Rakownię w dniach 25-26.08.2017” + czytelne imię i nazwisko + podpis).

Każdy zawodnik w wieku poniżej 10 lat musi posiadać podczas biegu telefon komórkowy (z naładowaną baterią i środkami na koncie umożliwiającymi wykonanie połączenia).

Osoby nie spełniające w/w wymogów nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w zawodach przez Organizatora; w takim przypadku ewentualne wpisowe nie będzie zwracane!

Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości (dowód osobisty / legitymacja szkolna, dzieci przed wiekiem szkolnym – oświadczenie rodziców).

Busole / kompasy – we własnym zakresie, zalecane, ale nie niezbędne.

 

9. ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik – zgłoszony w terminie, który wpłaci opłatę startową i zostanie wpisany na listę startową – ma prawo do otrzymania następujących świadczeń:

 • Mapa z naniesionymi punktami
 • Wypożyczenie chipa systemu SportIndent do potwierdzania obecności na punktach (do zwrotu na mecie; UWAGA: w przypadku zagubienia chipa uczestnik zobowiązany jest do zwrotu jego wartości w wysokości 130 zł)
 • Możliwość udziału w zawodach: szkolenie, bieg, wyniki
 • W przypadku uzyskania najlepszego wyniku w danej kategorii – puchar
 • Nagrody od sponsorów – w zależności od hojności sponsorów 🙂
 • Pomoc w dotarciu na metę w przypadku zagubienia, problemów zdrowotnych, itp., ew. zwiezienie z trasy
 • Ubezpieczenie NNW (suma 3000 zł / osoba) na czas zawodów
 • Ciepły posiłek w sobotę
 • Uczestnicy startujący w zawodach wielodniowych: bezpłatny nocleg w warunkach turystycznych w świetlicy (uwaga: liczba miejsc ograniczona do ok. 75), lub miejsce do rozbicia namiotów na trawiastym boisku

Wszyscy uczestnicy i osoby towarzyszące będą ponadto mieli możliwość skorzystania z:

 • bezpłatnego niestrzeżonego parkingu
 • punktu informacyjnego – biuro zawodów
 • toalet w świetlicy (+ 1 prysznic) i kabin sanitarnych na boisku oraz na miejscu startu
 • ogniska w piątek (od godz. 20 do 24) i sobotę (od godz. 17 do 24)
 • „kącika” zabaw dla dzieci – opieka animatora (sobota)
 • bezobsługowych konkurencji dla dzieci i dorosłych (sobota)
 • kilku zabaw integracyjnych (ok. godz. 19 – sobota)
 • zabawy tanecznej przy muzyce (od godz. 17 do 24 – sobota)
 • poczęstunku podczas zabawy „Pożegnanie Lata” (typu kiełbaska, bułka, napój – ilość ograniczona, początek od 17 w sobotę)

10. WYNIKI

Oficjalne wyniki podane zostaną bezpośrednio po zakończeniu zawodów i podliczeniu wyników, w tym samym czasie nastąpi rozdanie pucharów zwycięzcom tras i kategorii.

 

11. USTALENIA KOŃCOWE

Ewentualne protesty oraz zachowania sprzeczne z regulaminem należy zgłaszać Koordynatorowi lub Sędziemu Głównemu w ciągu 60 minut od chwili zejścia z trasy. Po upływie tego czasu, lub po ogłoszeniu wyników, skargi nie będą rozpatrywane. Uczestników obowiązują przepisy ochrony przyrody oraz ppoż. Ewentualne wcześniejsze zejścia z trasy (bez wszystkich potwierdzeń punktów kontrolnych) należy niezwłocznie zgłaszać Sędziemu Głównemu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do regulaminu, zapisani uczestnicy którzy się z nimi nie będą zgadzać mają prawo wycofać się w terminie 3 dni od ich wprowadzenia – otrzymają zwrot opłaty startowej. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

 

12. ZGODY

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

 • Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesłanym zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji imprezy (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Uczestnictwo w imprezie – zarówno jako zawodnik jak i osoba towarzysząca – jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni wizerunku, imienia i nazwiska w na stronie internetowej zawodów, w materiałach prasowych, oraz wszelkich materiałach związanych z działalnością Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.
 • Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji o kolejnych podobnych działaniach Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni oraz o związanej z imprezą ofercie sponsorów imprezy.